top of page

Privacy en cookie statement

Marianne Schram heeft deze Privacy en Cookie Statement opgesteld om je te informeren over de waarborgen van Marianne Schram bij de verwerking van persoonsgegevens.

Verwerking persoonsgegevens door Marianne Schram

Marianne Schram kan persoonsgegevens van jou verwerken doordat je (persoonlijk danwel via een bedrijf) diensten van Soulshine afneemt en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt.

Marianne Schram kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Contactgegevens: Marianne Schram gebruikt jouw naam, bedrijfs- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met je te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening.

  • Bezoekersgegevens: op de website van Marianne Schram (hierna aangeduid als: de Website) worden de bezoekgegevens bijgehouden. Kijk onder het kopje Cookies van dit document voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens op de Website.

  • Betaalgegevens: Marianne Schram gebruikt jouw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer en creditcardgegevens, voor het verwerken van betalingen in het kader van een overeenkomst.

 

Delen met derden.

Marianne Schram kan voor de volgende doelen persoonsgegevens delen met derden:

  • Dienstverleners: Marianne Schram deelt de persoonsgegevens met de ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor Soulshine correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Deze bedrijven kunnen in Nederland, in Europa maar ook buiten Europa gevestigd zijn. Met bedrijven die in opdracht jouw gegevens verwerken, sluitMarianne Schram een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Marianne Schram blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Ten slotte verstrekt Marianne Schram jouw persoonsgegevens aan andere derden, uitsluitend na jouw nadrukkelijke toestemming.

  • Overheidsinstanties: Op verzoek van overheidsinstanties zal Marianne Schram de persoonsgegevens verstrekken, indien dit verplicht is op grond van relevante wet- en regelgeving.

 

Cookies.

Marianne Schram maakt bij het aanbieden van diensten op de Website gebruik van diverse soorten

cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de Website, wordt geplaatst op

de harde schijf van jouw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat je als bezoeker kan worden

herkend, telkens als je de Website bezoekt. Je kunt in je internetbrowser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de Website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen van de Website minder of niet meer toegankelijk voor je zijn. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

De volgende cookies worden gebruikt op de Website:

  • Marianne Schram maakt gebruik van functionele cookies die de benodigd zijn voor een goede werking van de Website.

  • Marianne Schram maakt onder meer gebruik van cookies voor webanalyse-service (zoals Google Analytics). Via deze cookies krijgt Marianne Schram inzage in het bezoek aan de Website door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kan Marianne Schram de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van de Websitebezoekers. Lees hier over het privacy beleid van Google: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ en over het specifieke privacy beleid van Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op diens servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google daartoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden informatie namens Google verwerken. Marianne Schram heeft hier geen invloed op. Marianne Schram heeft Google geen toestemming gegeven om de via Marianne Schram verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield programma van het Ministerie van Handel van de Verenigde Staten. Dit programma houdt in dat een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens wordt gewaarborgd door Google.

 

Links naar andere websites.

Op de Website kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. Marianne Schram draagt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website die je bezoekt.

Bewaartermijn persoonsgegevens.

Marianne Schram bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor Marianne Schram jouw persoonsgegevens verwerkt en om te kunnen voldoen aan wettelijke

verplichtingen. Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals offertes en

facturen, 7 jaar bewaard te worden. Andere informatie wordt na één (1) jaar danwel één (1) jaar na

afloop van de overeenkomst bewaard. Na afloop van de bewaartermijn vernietigt Marianne Schram jouw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen marianneschram@soulshine.live. Marianne Schram zal zo snel

mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, schriftelijk op jouw verzoek reageren.

Beveiliging

Marianne Schram neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende

maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Marianne Schram heeft veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

Als je de indruk hebt dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, je aanwijzingen hebt van misbruik van jouw persoonsgegevens door Marianne Schram of als je meer informatie wenst over de beveiliging van de door Marianne Schram verwerkte persoonsgegevens, neem dan contact op met Marianne Schram via marianneschram@soulshine.live

www.Soulshine.live is een website van Marianne Schram.

 

Marianne Schram is als volgt te bereiken:

Adres: Parkweg 56, Vlaardingen

Inschrijvingsnummer handelsregister

KvK: 76 40 73 73

Telefoon: 06-48855612

E-mailadres: marianneschram@soulshine.live

Klachten

Indien je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Marianne Schram,

verzoekt Marianne Schram je om zo snel mogelijk contact met Marianne Schram op te nemen via marianneschram@soulshine.live. Marianne Schram zal binnen 4 weken schriftelijk reageren. Indien je het niet eens bent met deze reactie, kun je een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor meer

informatie op: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

 

Wijzigingen

Marianne Schram behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy en Cookie

Statement. Lees daarom regelmatig het Privacy en Cookie Statement voor een update.

bottom of page